Usluge

ulaz u dom

Za usluge stanovanja, prehrane, odr?avanja osobne higijene, zdravlja, njege i radnih aktivnosti brine se ukupno 17 zaposlenih stru?nih djelatnika.

Svim korisnicima osigurana je kvalitetna 24-satna njega i medicinska skrb koju osigurava tim medicinskih sestara i njegovateljica te pomo?no osoblje. Mogu?a je fizikalna terapija prema dogovoru te usluge frizera, pedikera, masera i dr. Prehrana je primjerena i prilago?ena dobi i dijagnozi na?ih korisnika. Svakodnevno se servira 3-5 obroka u kuhinji koja ima uveden standard kvalitete HACCP.

1. STALNI SMJE?TAJ


Korisnici?se primaju:


Ovisno o stupnju samostalnosti u podmirivanju potreba za kretanjem, hranjenjem,?obla?enjem, osobnom higijenom, korisnici se smje?taju u stambeni dio ili odjel poja?ane njege. U odjelu poja?ane njege u koji se smje?taju te?e pokretni, nepokretni i inkontinentni korisnici kao i korisnici sa specifi?nim potrebama osiguravaju se:

Usluge socijalnog rada

Osnovni cilj plana i programa Usluga socijalnog rada usmjeren je adaptaciji korisnika na institucionalni smje?taj, psihosocijalnoj rehabilitaciji za vrijeme smje?taja, djelovanje na podru?ju ostvarivanja prava i obaveza korisnika te suradnja i razvijanje kvalitetnih odnosa sa ?lanovima primarne obitelji i socijalne mre?e korisnika.

Uz gore navedene usluge koje se pru?aju unutar objekta, Dom pru?a i druge usluge kao
?to su:

Radne i slobodne aktivnosti

Uklju?ivanje u radne i slobodne aktivnosti organizirano je prema vlastitim mogu?nostima i interesu. Npr. u?estvovanje u izradi tjednog jelovnika, prisustvovanje predavanjima koja se povremeno organiziraju u Domu, zajedni?ka dru?enja s korisnicima Doma za dnevni boravak, proslave ro?endana korisnika, sudjelovanje u zajedni?kim izletima, dru?enje s?gostima koji organizirano dolaze u posjetu u Dom i ostalo.
Za one koji imaju ?elju biti korisni omogu?eno je sudjelovanje u radnim aktivnostima kao ?to je ure?enje vrta i zelenih povr?ina, skupljanje plodova prirode i sli?no. Za vjernike organiziran je program koji se sastoji od pra?enja misa, blagoslova soba te ispovijedi.


2. ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE


Program Organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe ranije se provodio kao dio projekta “Dnevni boravak i pomo? u ku?i starijim osobama”. Ovaj program predstavlja model izvaninstitucionalne skrbi o starijim osobama koji je usmjeren pobolj?anju kvalitete ?ivota osoba starije ?ivotne dobi, a u kojem se nastoji povezati sve sudionike u lokalnoj zajednici koji uz suradnju i potporu tijela dr?avne uprave, mogu pridonijeti cjelovitoj skrbi o starijim osobama. To je program Ministarstva socijalne politike i mladih koji se u Gradu Daruvaru provodio od 2008. godine. Potpisnik Ugovora o suradnji bio je Grad Daruvar, a programom je obuhva?eno podru?je Grada Daruvara. Od 2014. godine ovaj program provodi se kao jednogodi?nji projekt. Na temelju raspisanog natje?aja za 2014. i 2015. sredstva su osigurana kroz sustav Ministarstva socijalne politike i mladih. Za 2016. treba se tek izboriti za nastavak ovog projekta.
Provo?enjem programa Organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe posti?e se sprje?avanje socijalne izoliranosti, kao i integriranje i aktivno sudjelovanje starijih osoba u ?ivotu dru?tvene zajednice. Program provode 1-2 zaposlena koji se skrbe za oko 60-80 korisnika. Broj zaposlenih na samom programu neposredno je vezan uz izborena sredstva po natje?aju.

U ovaj program koji obuhva?a vi?e aktivnosti mogu se uklju?iti korisnici koji imaju potrebu za najmanje jednu aktivnost. Osnovni sadr?aji Organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe u lokalnoj zajednici su:


Ovaj program provodi se na adresi Ivana Zajca 3, Daruvar u objektu koji je u vlasni?tvu na?eg osniva?a grada Daruvara. Radno vrijeme je od 7,00 -15,00 sati, a sve informacije o samom programu, odnosno u uklju?enju u program mogu se dobiti na kontakt telefon 043/332-545 ili u Upravi ustanove 043/331-702.


3. POMO? U KU?I


Od 01.05.2014. godine program Pomo?i u ku?i starijim osobama prenesen je na Dom za starije i nemo?ne osobe Ljudevite pl. Jankovi?. Kao i projekt Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe u lokalnoj zajednici i ovaj program predstavlja model izvaninstitucionalne skrbi o starijim osobama koji je usmjeren pobolj?anju kvalitete ?ivota osoba starije ?ivotne dobi. Zakonom o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu 01.01.2014. do?lo je do izmjena u financiranju ovoga programa. Postro?eni su zakonski kriteriji, tako da se preko Ministarstva socijalne politike i mladih financiraju samo korisnici koji imaju vrlo nizak socio-ekonomski status i to temeljem rje?enja koje izdaje Centar socijalne skrbi. Lokalna i regionalna zajednica mogu se uklju?iti u financiranje ovoga programa na na?in da se u bud?etima tih dru?tveno-politi?kih zajednica osiguraju dodatna sredstva za financiranje ovih aktivnosti. U 2014. i 2015. godini u financiranju ovog programa sudjelovali su Grad Daruvar, Bjelovarsko-bilogorska ?upanija i op?ina De?anovac, koja je jedina od op?ina na daruvarskom podru?ju, za svoje mje?tane osigurala ovu pomo?.

After the thick hair extensions bangs hair styling was created, the curly hair extensions uk style in the remy hair extensions part was made to make the clip hair bangs hairstyle feel like a drape.

Prema utvr?enim kriterijima korisnici Programa mogu biti:


Program Pomo?i u ku?i svim drugim starijim osobama i nemo?nim osobama, bez obzira na gore utvr?ene kriterije mo?e se ugovoriti i na temelju komercijalnih uvjeta za ?to postoje odre?eni cjenici.

Usluge iz programa Pomo? u ku?i za korisnike su besplatne, a to su:


I ovaj program se provodi na adresi Ivana Zajca 3. Radno vrijeme je 7,00-15,00 sati, a sve informacije o samom programu odnosno o uklju?enju u program mogu se dobiti na kontakt telefon 043/332-545 ili u upravi ustanove 043/331-702.


4. DOPUNSKE DJELATNOSTI


Od dopunskih djelatnosti u zajednici Dom pru?a sljede?e usluge:


na vrh