Pro?irenje kapaciteta

Gradnja Doma za starije i nemo?ne osobe Ljudevite plemenite Jankovi? Daruvar zami?ljena je kroz dvije faze.

U prvoj fazi izvr?ena je rekonstrukcija i ure?enje prizemlja i prvog kata tako da je dostignut kapacitet 40 le?ajeva, a u drugoj fazi predvi?a se ure?enje i opremljenje drugog kata. Na drugom katu predvi?eno je ure?enje prostora za jo? desetak le?ajeva uz sve potrebne sadr?aje. Namjerava se urediti vi?e dvokrevetnih soba jer je za njima poja?an interes. 30. studenoga 2015. godine okon?ani su radovi na ure?enju drugog kata. U financiranju ove investicije sudjelovali su Ministarstvo regionalnog razvoja i Eu fondova, Grad Daruvar i ne?to malo Dom sa svojim sredstvima.

Girls who want to have long remy hair extensions flutter may wish to try this hair extensions. Straight hair has become the most popular hairstyle in autumn and winter this year. This casual straight clip in hair extensions style is decorated with exquisite facial features and also shows a hair extensions uk unique femininity.

Da bi investicija bila zavr?ena do kraja bit ?e potrebno izvr?iti gra?evinske radove u podrumu zgrade, hidroizolaciju, ure?enje dijela fasade i asfaltiranje stra?njeg prilaza Domu. Pored ovih radova bit ?e neophodno preurediti dio prostora na prvom katu kako bi se smje?taj za korisnike posve prilagodio normativima prema Pravilniku o minimalnim uvjetima za pru?anje socijalnih usluga. Ova investicija je u ovom trenutku prioritetna ako se ?eli nastaviti raditi u mre?i socijalnih usluga Ministarstva socijalne politike i mladih RH.

Odnedavno se pojavila mogu?nost daljnjeg pove?anja kapaciteta Doma. Naime, u razgovorima s provincijalnom upraviteljicom samostana Sv. Vinka Pulskog iz Zagreba i nastavkom tih razgovora u Gradu Daruvaru, otvorena je mogu?nost preuzimanja cijelog objekta samostana za potrebe Doma. Pove?anjem smje?tajnih kapaciteta Doma na 65-70 le?ajeva stekle bi se mogu?nosti samofinanciranja.