Informacije

1. Osnovni podaci o Domu
2. Odluka o ustrojavanju kataloga informacija
3. Katalog informacija Doma
4. Zahtjev za pristup informacijama
5. Izjava o nepostojanju sukoba interesa
6. Procedura stvaranja ugovorne obveze
7. Plan i program rada i financijski plan za 2016.
8. Plan nabave u Domu za starije i nemo?ne za 2013. godinu
9. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
10. Registar zaklju?enih ugovora


After the hair extensions bangs of the air bangs have been created, this straight human hair extensions style is shaped into a more beautiful and moving texture, and because the hair extensions uk are created after the bangs, the clip in hair extensions bangs shape your more exquisite charm!