Dobrodo?li

U najljep?em malom gradu kontinentalne Hrvatske, na samo kilometar udaljenosti od centra grada, u okoli?u prepunom zelenila, nalazi se Samostan sestara milosrdnica Sv.Vinka Paulskog. U jednom dijelu objekta, na povr?ini od 880m2, ure?en je i opremljen namjenskim namje?tajem prostor za udoban boravak i ?ivot starijih i nemo?nih osoba. Objekt je izgra?en 2007. godine, a s radom je zapo?eo 1. o?ujka 2009. godine. Osniva? Doma je Grad Daruvar. Zbog atraktivne lokacije i vlastitog malog parka smatra se jednim od najpo?eljnijih domova za smje?taj.

Unutra?njost Doma

Unutra?njost Doma prilago?ena je za ?ivot osoba tre?e ?ivotne dobi sa specijalno izgra?enim prilaznim putevima (rampom) i dizalom. Dom s kapacitetom za 40 korisnika, pru?a smje?taj privatnim korisnicima kao i onima koji su upu?eni preko Centara socijalne skrbi. Smje?taj je organiziran u dvokrevetnim, trokrevetnim i ?etverokretnim sobama te stacionaru za najte?e bolesnike.

Misija Doma

Korisnicima stalnog smje?taja ?elimo osigurati kvalitetan ?ivot kroz pru?anje usluga 24-satne njege i medicinske skrbi, usluge prehrane prilago?ene dobi i dijagnozi korisnika te usluge socijalnog rada. Uz osnovu djelatnost pru?anja smje?taja, misija Doma je i pru?anje usluge Pomo? u ku?i te organizirano provo?enje slobodnog vremena, dostava toplih obroka, iznajmljivanje medicinske opreme te usluge gla?anja i pranja.

Air hair extensions bangs human hair extensions can also be decorated with clip in hair extensions style, and because of the lightness of the air bangs, it also shapes the delicate texture of this hair extensions uk bangs!

Vizija Doma

Stvaranje uvjeta za sigurnu i bezbri?nu starost. ?elimo osobe tre?e ?ivotne dobi aktivno uklju?iti u ?ivot lokalne zajednice, razviti im osje?aj pripadnosti lokalnoj zajednici, razbiti predrasude da su starije osobe teret dru?tva, te da njihovo ?ivotno iskustvo bude vodi? mla?im generacijama.

Dragi na?i sada?nji i budu?i korisnici!

osoblje doma

U ovoj Ustanovi ?elimo u?initi sve kako bi jesen Va?eg ?ivota bila topla, sun?ana i dostojna ?ovjeka, a ovaj Dom zaista Va? dom

Osoblje

posjet ministrice
daruvar