Dobrodo?li

U najljep?em malom gradu kontinentalne Hrvatske, na samo kilometar udaljenosti od centra grada, u okoli?u prepunom zelenila, nalazi se Samostan sestara milosrdnica Sv.Vinka Paulskog. U jednom dijelu objekta, na povr?ini od 880m2, ure?en je i opremljen namjenskim namje?tajem prostor za udoban boravak i ?ivot starijih i nemo?nih osoba. Objekt je izgra?en 2007. godine, a s radom je zapo?eo 1. o?ujka 2009. godine. Osniva? Doma je Grad Daruvar. Zbog atraktivne lokacije i vlastitog malog parka smatra se jednim od najpo?eljnijih domova za smje?taj.

Unutra?njost Doma

Unutra?njost Doma prilago?ena je za ?ivot osoba tre?e ?ivotne dobi sa specijalno izgra?enim prilaznim putevima (rampom) i dizalom. Dom s kapacitetom za 40 korisnika, pru?a smje?taj privatnim korisnicima kao i onima koji su upu?eni preko Centara socijalne skrbi. Smje?taj je organiziran u dvokrevetnim, trokrevetnim i ?etverokretnim sobama te stacionaru za najte?e bolesnike.

Misija Doma

Korisnicima stalnog smje?taja ?elimo osigurati kvalitetan ?ivot kroz pru?anje usluga 24-satne njege i medicinske skrbi, usluge prehrane prilago?ene dobi i dijagnozi korisnika te usluge socijalnog rada. Uz osnovu djelatnost pru?anja smje?taja, misija Doma je i pru?anje usluge Pomo? u ku?i te organizirano provo?enje slobodnog vremena, dostava toplih obroka, iznajmljivanje medicinske opreme te usluge gla?anja i pranja.

Vizija Doma

Stvaranje uvjeta za sigurnu i bezbri?nu starost. ?elimo osobe tre?e ?ivotne dobi aktivno uklju?iti u ?ivot lokalne zajednice, razviti im osje?aj pripadnosti lokalnoj zajednici, razbiti predrasude da su starije osobe teret dru?tva, te da njihovo ?ivotno iskustvo bude vodi? mla?im generacijama.

Dragi na?i sada?nji i budu?i korisnici!

osoblje doma

U ovoj Ustanovi ?elimo u?initi sve kako bi jesen Va?eg ?ivota bila topla, sun?ana i dostojna ?ovjeka, a ovaj Dom zaista Va? dom

Osoblje

posjet ministrice
daruvar
粉嫩公主酒酿蛋打造:粉嫩的外表丰胸产品,彰显公主的尊傲。专注于所有爱美女性,心存高雅、自信的女性才配拥有傲人的美丽人生。健康就是在保证女性容颜美丽粉嫩公主丰胸产品、胸部弹性的基础上以健康为根本。粉嫩公主精选最天然的材料制造。打造出天然尊贵的产品丰胸达人。粉嫩公主愿做你时尚的伴侣,住你一路青春永驻,精彩无限。适合任何年龄阶段(包括孕妇产后丰胸产品,哺乳妈妈)的人群服用,而且没有任何副作用。